Fellows Designate

 

                                    National Fellows               

SI.No. Name of National Fellows                                      
1 Professor Medha  Deshpande
2 Professor D.R. Purohit
3 Professor Mahendra Prasad Singh

                               

                                    Tagore Fellows  
 

SI.No. Name of Tagore Fellows                                
1 Professor C.K Raju
2 Dr. Vikram Vijay Kulkarni
3 Dr. Vijaya Ramaswamy
4 Dr. Anindita N. Balslev

                                 

                                     Fellows  

Sl.No.     Name of Fellows                                                                     
1 Dr Maheswar Hazarika
2 Dr. Aakash Singh Rathore
3 Dr. Sharmila Chandra 
4 Dr  Hitendra Patel 
5 Dr. Abhishek Kumar Yadav
6 Dr. Rajvir Sharma 
7 Dr. Anjali Duhan
8 Dr. Samson Kamei 
9 Dr. Pavithran Nambiar
10 Dr. Sarah Saddler 
11 Dr. Sarver Kumar Chahal