Presidents of IIAS Society

Presidents of the IIAS Society

  Name Period
Gopalkrishna Gandhi  2012-14
B.L. Mungekar  2005-12
J.S. Grewal  2004-05
G.C. Pande  1998-04
S. Gopal 1992-98
D.P. Chattopadhyaya 1984-91
Neelam Sanjiva Reddy 1977-79
Fakhruddin Ali Ahmad 1975-76
V.V. Giri 1970-74
Zakir Husain 1964-69