Presidents Of The IIAS Society

Sr. No Name Period
1. Gopalkrishna Gandhi 2012-14
2. B.L. Mungekar 2005-12
3. J.S. Grewal 2004-05
4. G.C. Pande 1998-04
5. S. Gopal 1992-98
6. D.P. Chattopadhyaya 1984-91
7. Neelam Sanjiva Reddy 1977-79
8. Fakhruddin Ali Ahmad 1975-76
9. V.V. Giri 1970-74
10. Zakir Husain 1964-69