Shri Ajay Kumar

 
Research Project: 
Dalit asmitavadi etihas lekhan: vaklpik adhinsath smajshastr ki talash me (ek smikshatmk mulyakn)
E-Mail: 
ajayksocioBBAU@gmail.com
 
Duration of Fellowship: 
Aug 2017 to Aug 2018